Thumbnail
NL / FR / EN

 

Haktang- ni 

 

"Broken Arrow "

   

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

 

Belgische Vermelding

Het Vrijwilligerskorps voor Korea wordt vermeld op de dagorder van het Leger, om :
" Opgesteld in patrouillebasis, volledig afgezonderd op 3 kilometer voor de lijnen van de Verenigde Naties, op de heuvels bijgenaamd "BROKEN ARROW "te HAKTANG-NI (Korea) heeft het Vrijwilligerscorps voor Korea heldhaftig weerstand geboden gedurende de dagen van 11 tot 13 oktober 1951 aan de herhaalde stormlopen van de over talrijke Chinese troepen.
Ondanks zijn verminderd effectief, is erin geslaagd, na drie dagen harde gevechten, zijn stellingen onaangetast te behouden, de vijand ernstige verliezen toebrengend.
Deze vermelding gaat gepaard met het opschrift " HAKTANG-NI ( Korea) op het vaandel van deze eenheid.
Artikel 2 :De nestel wordt toegekend aan het vaandel van het Vrijwilligerskorps voor Korea dat reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een vermelding op de Dagorder van het leger, bij besluit Nr 447 dd.4 januari 1952
Artikel 3 : Onze minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit
Gegeven te Brussel, 25 Juni 1953
Boudewijn
Koning van België

De president van Zuid-Korea heeft in dezelfde bewoordingen het Belgisch bataljon en het Luxemburgs detachement van de Verenigde Naties vermeld.

 

ThumbnailDe Gevechten van Haktang-Ni van 9 tot 13 oktober 1951

Uittreksels van het artikel van Luitenant-Kolonel Staf Brevet Houder Majoor Vivario, commandant van het Belgisch bataljon op de stelling van Broken Arrow, verschenen in het boek "De Belgen in Korea" van Luitenant-Generaal A. Crahay

 

 

Voor de gevechten was het bataljon ingedeeld bij de 3de US Division en onder het bevel geplaatst van het 15de Regiment US "Can do"

3 US

15 Regt US

 


ThumbnailDe commandant van de 3e divisie had besloten de bezetting van de heuvels van HAKTANG-NI (N.V.D.R. : zowat ongeveer 3 km voor de frontlijn) aan het Belgische bataljon toe te vertrouwen om er een patrouillebasis in te richten, ten einde de verkenningen te vergemakkelijken en het oprukken in de vlakte mogelijk te maken indien het offensief ooit hervat werd.
De getalsterkte, die tot vijfhonderd zestig manschappen was teruggebracht, had slechts de vorming van twee compagnies fuseliers (B en C) en een zware wapens compagnie (ZW) mogelijk gemaakt. Het bataljon bestond voor de 4/5de uit rekruten, doch beschikte over een kern van manschappen die bedreven waren in de gevechtsvoering.
Na voorafgaande verkenningen, werd Broken Arrow op 10 oktober door het bataljon bezet. Deze heuvel is een alleen liggende kam van ongeveer 1.500 meter lengte, die loopt van zuid naar noord en gemiddeld een honderdtal meter boven de vlakte uitsteekt. De heuvel is rotsachtig, zonder de minste plantengroei, het noorderuiteinde is het steilste en tevens het hoogste deel ; naar het centrum toe daalt de hoogte tot op een vijftigtal meter om dan weer te stijgen en te eindigen op een rotsachtige spits die aan de uiterst zuidelijke punt zeer steil is. Deze bergtop die 3 à 400 meter van onze stellingen verwijderd lag, mocht echter niet onbezet blijven ; zijn bezetting door de vijand zou hem inderdaad de gelegenheid gegeven hebben gans onze stelling te beheersen en van in de rug te bestoken.

De C compagnie bezette de noordertop ; de B compagnie organiseerde onmiddellijk het centrale gedeelte van de kam aan de voet van dewelke de pelotons mortieren 60 mm. en 81 mm. (van de ZW. compagnie), evenals de commandopost (CP) van het bataljon, de hulppost en de munitieopslagplaats stelling namen, terwijl de zuidelijke bergtop in een gesloten weerstandseilandje ingericht werd door de ZW compagnie verkleind tot een veertigtal mannen. [N.V.D.R. : Inderdaad, buiten het peloton mortieren 81 mm. dat in algemene steun van het bataljon was en een stelling nevens de CP van het bataljon bezette, had het verkenners- en mitrailleurspeloton onder bevel van Luitenant Ledant in twee verdeeld geweest en ter versterking gezonden bij de twee fuseliers compagnies. Wat bleef er nog over van de zware wapens compagnie ? Het pionierspeloton onder bevel van Luitenant Rousseau, 21 man ; het peloton "kanonnen" in 48 uur omgevormd tot mitrailleurspeloton, onder bevel van Onderluitenant de Halleux, 12 man en de stafsectie met de Kapitein Dargent, compagniecommandant, de Luitenant Francisse, tweede in bevel, de sergeant-majoor en 9 mannen waarvan 3 Koreanen hetzij 12 man". (Uittreksel van een artikel van Luitenant Francisse verschenen in het boek "De Belgen in Korea" van Luitenant-Generaal A. Crahay)]

Enkele ogenblikken na onze aankomst ondernam een Chinees artilleriegeschut kaliber 76 een storingsvuur op onze stellingen dat een dode, soldaat Bogaerts, en vier gekwetsten veroorzaakte. Tijdens de nacht, patrouilles van enkele Chinezen kwamen de stellingen van de B en C compagnies en die van de sectie MP (Military Police), die de CP verdedigde, verkennen. Ze werden met handgranaten verdreven. De 11 oktober begon tegen 13 uur hetzelfde geschut kaliber 76 opnieuw zijn storingsvuur op het noorden en het centrum van de heuvel. Nu zouden de verliezen zwaar worden. Een ongelukkig schot veroorzaakte de dood van Luitenant Van Driessche, van 1ste Sergeant Schouterden en van de soldaten Van Puymbroeck en Degroot en in de loop van de namiddag werden nog negen manschappen, waaronder vijf Koreanen gekwetst.

In de nacht van 11/12 oktober, een mortiervuur 60 mm. komende van de 317 (N.V.D.R. : Een heuvel gelegen 500 à 600 meter west van onze stellingen) begon op de B compagnie te vallen terwijl ik daar was. Een snelle reactie van onze mortieren 81 mm. en eventjes later van de divisieartillerie legde de vijand het zwijgen op maar hier wil ik even een feit aanhalen dat de toewijding doet uitkomen van de Koreaanse soldaten. Deze, die als dragers aan ons bataljon toegevoegd waren en die we eerst met een zekere terughouding aanvaardden, zullen weldra door hun moed en hun loyale toewijding ons aller vertrouwen verdienen en in onze eenheid een belangrijke plaats innemen. Bij het vallen van de eerste bommen was ik met mijn radio-operator in een fuseliers put gekropen, waar reeds een Belgische brancardier en zijn Koreaanse helper waren opgesteld en bijna over te weinig ruimte beschikten. De Koreaan die zag dat ik mijn muts ophad, nam zijn helm van het hoofd en zonder te letten op zijn eigen veiligheid, gaf hem mij om me ermee te beschermen. Gedurende dezelfde nacht voerde de vijand talrijke maar van beperkte omvang aanvallen uit die allen gestopt werden.

De 12 oktober, gedurende de dag installeerde een afdeling van het verkenningspeloton bevolen door Luitenant Ledant een voorpost op de 317 ; de troepen vonden er een reserve bommen 60 mm. die door de vijand de dag tevoren werden achtergelaten en door onze troepen natuurlijk vernietigd werden. Tegen het einde van de namiddag werd deze afdeling teruggetrokken en als bijkomende voorzorg werd een vuurconcentratie op dit punt geregeld.
Dit was trouwens een uitstekend idee want omstreeks 19 uur, toen de avond inviel, werden talrijke groepjes vijanden waargenomen die zich naar het zuiden infiltreerden op ongeveer 2 kilometer noordwest van onze stellingen. Hun aantal en de snelheid waarmee ze oprukten om voor de voIle duisternis een nieuwe stelling te gaan bezetten lieten bij ons niet de minste twijfel omtrent de aanval die ons gans deze nacht te wachten stond. Sinds 22 april aan de Imjin was het de eerste maal dat de Chinezen een actie op touw begonnen te zetten voor het invallen van de nacht. Wanneer wij oordeelden dat de vijand zijn schuilplaatsen op de 317 bezet had, brak een hevige artillerieconcentratie op deze stellingen los, die op onze aanvraag gedurende de ganse nacht bij tussenpozen hervat werd. Deze moordende bombardementen vertraagden de werkelijke aanval tot 23u.30

Het eerste alarm werd gegeven door de geweerschoten van de schildwachten van het pionierspeloton. Ze werden gelost op de Chinezen die in grote stilte en volledig gebruik makend van de terrein mogelijkheden waren opgerukt tot aan onze prikkeldraadversperringen en die begonnen waren deze door te snijden met draadkniptangen. Onmiddellijk daarna hadden ze op de kam en in het prikkeldraadnet een explosieve lading doen ontploffen en stormden nu door de gemaakte bres onze stellingen binnen. Ze werden opgehouden door het vuur op korte afstand van twee vlammenwerpers en van pioniers bevolen door de sergeant Caudron, en door de mitrailleurschutter soldaat Klausing, die een weinig later bij zijn wapen zou gedood worden.

Tegelijker tijd waren talrijke vijanden ongezien tussen de zware wapencompagnie en de B compagnie geslopen en vielen nu deze twee compagnies en de CP van het bataljon aan : Onderluitenant de Halleux van de zware wapens compagnie die ongerust werd omtrent het lot van de meetploeg van de Amerikaanse artillerie die op het noordeinde van zijn stelling had post gevat, ging op inlichtingen uit en werd weldra dodelijk getroffen.

Op dat ogenblik was de toestand van de compagnie werkelijk kritiek. Ze werd van alle zijden aangevallen en had daarbij nog een mortier bombardement te verduren. Het pionierspeloton was in strijd gewikkeld met een vijand die vier à vijf maaI sterker was en die het peloton gedeeltelijk van de CP der compagnie had afgesneden. Daarbij werd het overige van het bataljon onder mitrailleur- en mortiervuur genomen, dat losbrak op aanduiding van op het juiste ogenblik afgeschoten vuurpijlen uit het noorden, het westen en het oosten. Kapitein Dargent, commandant van de zware wapens compagnie bracht me op de hoogte van de toestand ; ik kon hem enkel aIs opdracht geven ten koste van alles stand te houden op deze belangrijke stelling; de enige hulp die ik hem nog kon brengen was een goed gericht artilleriebombardement dat zijn stellingen weldra insloot. Ondertussen was de vijand doorgedrongen in de stelling die de CP verdedigde en bezette sterk de kam tussen de CP en de zware wapens compagnie. De aanwezigheid van de vijand op dat punt belette de aanvoer van manschappen en munitie of de evacuatie van de gekwetsten.

Kapitein Dargent was goddank een leider die beslist optrad en die een waarlijk aanstekelijk enthousiasme bezit ; hij zou dan ook alras de toestand volledig meester worden en het bataljon uit een hachelijke toestand redden. Hij plaatste persoonlijk op zijn CP, een eenvoudige schutterskuil op de top van de berg, een mitrailleurgeweer naar het zuiden gericht en gaf aan zijn pioniers de opdracht onder de bescherming van zijn vuur terug te trekken naar de bergtop. Aldus verenigd met de kleine commandoploeg van de compagnie, hebben ze verschillende Chinese aanvallen vlak tegen hun stellingen opgehouden. Alle andere aanvallen gericht tegen de stellingen van de ZW dan van de B, de C en de CP werden teruggeslagen.

Plots steeg een groot aantal vuurpijlen, afgeschoten vanuit het noordwesten, daarna van het zuidwesten en het oosten, door de donkere lucht en kort daarop werd het vijandelijk vuur gestaakt. De vijandelijke aanval was mislukt.
Om 4 uur stelden we met verwondering en verlichting vast dat, na een hevig gevecht als dit van de verlopen nacht, er enkel vier doden en zes gekwetsten, waaronder vier Koreanen te betreuren vielen. In tegendeel waren de vijandelijke verliezen zeer hoog : 's morgens vroeg waren er nog een honderdtal lijken op de flanken van de stelling achtergelaten.
Het is altijd gewaagd de plannen van de vijand opnieuw te willen samenstellen na de verwarring van een gevecht als dit van de verlopen nacht. Maar het geheel van de verliezen door de vijand geleden, de eenheden die tijdens het gevecht werden geïdentificeerd, het aantal en de oorsprong van de lichtsignalen, evenals de activiteit van de talrijke radioposten laten toe te besluiten dat de Chinezen een aanval van verschillende bataljons hadden op touw gezet. Naar aIle waarschijnlijkheid bestond hun plan erin met twee à drie compagnies de bergtop van de zware wapens te veroveren. Na deze verovering zouden die compagnies als vuurbasis hebben gediend van de andere eenheden die, van het begin der actie af, de B en C compagnies hadden aangeklampt en die dan tot de algemene aanval zouden zijn overgegaan.

Op 13 oktober gaf de 3e US Divisie het bevel ons terug te trekken. Deze terugtocht die door de vijand niet mocht gekend worden geschiedde trapsgewijze over de dag verdeeld en werd gesteund door artillerievuur en rookgordijnen. Een ongelukkig incident kwam deze terugtocht beïnvloeden : Kapitein Etienne Gailly werd aan de voet gekwetst door een trip-flare of een strooimijn ; de wonde was niet gevaarlijk maar zou toch aan onze kameraad en marathonloper en aan België meteen alle hoop ontnemen op een Olympische marathonzege.
De verliezen van het bataljon gedurende de gevechten van Haktang-Ni waren 10 doden en 14 gekwetsten.


Brief met gelukwensen van Generaal Soule, Commandant van de 3de US Inf Divisie

Aan de Commandant, officieren en soldaten van de "BUNC".

Wij bieden u onze gelukwensen en onze lofbetuigingen aan voor de prachtige actie van uw bataljon op heuvel 391 bij Haktang-Ni in de nacht van 12 op 13 oktober 1951.

ln uitvoering van de bevelen van de 3e Divisie heeft uw bataljon een patrouillebasis opgericht op de heuvel 391 waar het gedurende meer dan 24 uur onderworpen werd aan een demoraliserend vuur van artillerie en mortieren en aan verkenningsaanvallen. Tijdens de nacht van 12 op 13 oktober, zette de vijand, vast overtuigd dat hij uw opstelling goed had verkend, een verkenning met man en macht in, gevolgd door een goed georganiseerde en voorbereide fanatieke aanval met het doel uw stelling te veroveren en uw bataljon te vernietigen. De aanval was zo ernstig dat de prikkeldraadversperring werd doorbroken en enkele vijanden in de stelling doordrongen.

De BUNC vervulde zijn opdracht op de meest prijzenswaardige wijze : iedere poging van de vijand om de stelling te overrompelen werd verijdeld, tot zijn verliezen zo zwaar wogen dat hij zijn pogingen stopzette en tot de aftocht verplicht werd.

........................

Deze actie toonde aan dat de training van de vele nieuwe rekruten in uw bataIjon goed werd doorgevoerd en lonend was. Uw manschappen, hoewel 85% van hen in Korea voor het eerst dienstnamen, gedroegen zich als veteranen en mogen oven hun actie fier zijn.

Robert N. Soule

Majoor Generaal USA

Commandant

Gesneuveld op het veld van eer tijdens de gevechten van Haktang-Ni
* BOGAERTS F.   Sdt   10/10/51   HAKTANG-NI  
* DEGROOT C.   Sdt   11/10/51   HAKTANG-NI   
* SCHOUTERDEN C .   1 Sgt 11/10/51   HAKTANG-NI  
* VAN DRIESSCHE W .   OLt   11/10/51   HAKTANG-NI  
* V.PUYMROECK A .   Sdt   11/10/51   HAKTANG-NI  
* CHIRY J.   Sdt   12/10/51   HAKTANG-NI  
* DEPREE J.   1Sgt    12/10/51   HAKTANG-NI  
* CAUDRON C.   Sgt   13/10/51   HAKTANG-NI  
** de HALLEUX J.   OLt 13/10/51   HAKTANG-NI  
*KLAUSING R.   Sdt   13/10/51   HAKTANG-NI  

 


 

 


* Werden, ten postume titel benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm onder de volgende vermelding : "Is eervol gesneuveld ten dienste van de Verenigde Naties"
** Reeds tot Ridder benoemd in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm (oorlog 40-45) werd hij tot Ridder in de Leopolsorde benoemd met de volgende vermelding : "Is eervol gesneuveld ten dienste van de Verenigde Naties"

Individuele vermeldingen op de dagorde van het bataljon

Kapitein Dargent

Heeft de zware wapens compagnie, sinds haar oprichting, met kennis van zaken en gezag aangevoerd. Heeft in aIle omstandigheden blijk gegeven van een juist oordeel en koelbloedige moed die hij wist over te dragen aan zijn eenheid.

Hij werd belast om met twee pelotons van zijn compagnie een afgezonderde rotsachtige heuvel te verdedigen die de stellingen van het bataljon beheerste : hij hield stand in deze stelling die verwoed aangevallen werd door een veel sterkere vijand, hem belangrijke verliezen berokkende, en allen die in de stelling van het peloton waren doorgedrongen vernietigde. Hij redde alzo het geheel van het bataljon van een mogelijke vernietiging.

Tijdens deze actie verplaatste hij persoonlijk het reserve-machinegeweer van zijn CP en bracht aldus de vijandelijke aanval tot stilstand op enkele meters van zijn commandopost.

"Ten gevolge van deze vermelding werd benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm "

 

Korporaal Deprins

ln de nacht van 12 op 13 oktober heeft, op een vooruitgeschoven post, blijk gegeven van een volstrekte verachting van het gevaar. Na al de laders van zijn mitrailleurgeweer te hebben leeggeschoten, trachtte hij de aanval van de vijand af te slaan met zijn vlammenwerper. Toen deze vastliep, verloor hij zijn koelbloedigheid niet en dekte met talrijke handgranaten de vlammenwerper van zijn strijdgenoot. Bij gebrek aan munitie trok hij zich terug naar zijn pelotonadjunct aan wie hij handgranaten ontleende. en dit liet hem toe tijdens de terugtocht het leven te redden van zijn pelotonadjunct en van zijn sectiechef.Toen hij zich met twee wapenmakkers in een kuil bevond, zag hij boven zich een Chinees met een automatisch geweer gereed om te schieten ; hij nam de veiligheidspin van een granaat af en legde ze kalmweg tussen de voeten van de tegenstander die gedood werd.

Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met de Militaire Onderscheiding 2de klasse.

Sergeant Caudron

ln de nacht van 12 op 13 oktober bleef hij aan het hoofd van zijn peloton tot de laatste minuut en trok zich aIs laatste terug naar de CP en aldus de aftocht van zijn peloton dekkend.
Zwaar gekwetst tijdens deze actie, overleed hij gedurende de nacht aan zijn verwondingen.
Ten gevolge van deze vermelding, werd ten posthume titel, benoemd tot Riddergedecoreerd met de Militaire Onderscheiding 2de klasse.

Soldaat Klausing

In de nacht van 12 op 13 oktober dekte, met krachtig en aanhoudend vuur van zijn mitrailleurgeweer, de bedienaars van de vlammenwerpers ; hij bracht de vijand van zeer nabij gevoelige verliezen toe ; hij werd tijdens deze actie op zijn post gedood.

"Werd ten postume titel Ridder benoemd in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met de Oorlogskruis met palm onder de volgende vermelding :"Is eervol gesneuveld ten dienste van de Verenigde Naties"

Soldaat Rausin

In de nacht van 12 tot 13 oktober 1951, tijdens een overrompeling die de vijand uitvoerde om de CP van de compagnie in de rug te overvallen, verplaatste uit eigen initiatief zijn mitrailleur en stuitte de poging van de vijand door een krachtig en onafgebroken vuur.

"Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met bronze Leeuw"

 

Korporaal Friederich

In de nacht van 12 tot 13 oktober 1951, door zijn kalmte en koelbloedigheid, beschermde met een krachtig en onafgebroken vuur van zijn automatisch geweer de terugtocht van zijn peloton; bracht de vijand van zeer nabij gevoelige verliezen toe.

"Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met bronze Leeuw"

 

Soldaat Van Looy

Op wacht op de zuidelijke voorpost, door zijn koelbloedigheid en zijn volledig misprijzen voor het gevaar, deed de eerste aanval van de vijand spaak lopen door gebruik te maken van zijn vlammenwerper op een afstand van 15 meter. Deze zending volbracht, verzekerde hij met zijn automatisch wapen de aftocht van zijn pelotonoverste.

Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met de Militaire Onderscheiding 2de klasse.

Sergeant Goossens

In de nacht van 12 tot 13 oktober 1951, dekte de aftocht van het peloton pioniers door een krachtig en onafgebroken vuur van zijn stuk en belemmerde de vijandelijke aanval op de CP van de compagnie. Zijn volledig misprijzen voor het gevaar liet hem toe zijn zending, nl. de bescherming van de Commandopost, gedurende de ganse nacht te volbrengen.

 

Adjudant Debuck

Werd op 13 oktober 1951 aangeduid om bij dag een verkenning uit te voeren in de vijandelijke stellingen ; niettegenstaande het vuur van lichte wapens, automatisch geschut en mortiervuur dat zijn peloton langs drie kanten bestookte, heeft hij zijn zending met kalmte, schranderheid en nauwkeurigheid volbracht. Heeft zijn peloton in de bevriende linies teruggebracht zonder verliezen te lijden, dank zij zijn koelbloedigheid en zijn invloed op de manschappen.

Sergeant van Tongerloo

De 13 oktober 1951, vergezelde aIs waarnemer een verkenningspatrouille ; gelukte erin nauwkeurige gegevens over de vijandelijke stellingen over te seinen niettegenstaande het vuur van mortieren en automatische wapens die de patrouille uit drie verschillende richtingen bestookten.

"Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met bronze Leeuw"

 

Sergeant Gadeyne

De 13 oktober, heeft aIs hoofd van een patrouille verkenners, moedig zijn patrouille geleid in de vijandelijke linies waarbij de verkenners volledig dekking werd gegeven, zijn zending volbracht niettegenstaande het krachtig vuur van mortieren en automatische wapens.

Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm.