Thumbnail
NL / FR / EN

 

Imjin 

 

De gevechten aan de Imjin

   

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

 

Belgische Vermelding

Bij koninklijk besluit nr 447 van 4 januari 1952 wordt het expeditiecorps voor Korea vermeld op de dagorder van het leger om:

" Met de grootste moed gestreden te hebben tijdens de gevechten op de IMJIN, nabij HANGTANGANG, in Korea, gedurende de periode van 20 tot 26 april 1951.
Gedurende de gevechten sloeg het expeditiekorps voor Korea, samengesteld door Belgen en Luxemburgers, de vijand terug en bracht hem zware verliezen toe door het vuur en koene tegenaanvallen met de bajonet. Zich teruggetrokken hebbende op bevel, heeft het expeditiekorps Korea zijn wapens, zijn gekwetsten, zijn voertuigen goed gered ; op zijn verzoek terug ingezet, heeft met welslagen vertragingsgevechten geleverd die aan de naburige eenheden toelieten zich te ontzetten. Deze vermelding gaat gepaard met het opschrift "IMJIN (Korea), alleenlijk op het vaandel van deze eenheid."

Amerikaanse Vermelding

Battle honours (Eervolle gevechtsonderscheiding)
(Vrije vertaling)

06 september 1952

Bij beslissing van de president, overeenkomstig de schikkingen van het uitvoeringsbevel wordt volgende eenheid op de dagorde vermeld als openbare getuigenis van verdiende eer en onderscheiding:

Het Belgisch Bataljon met de Luxemburgse afvaardiging van de UNO-strijdkrachten in Korea, wordt vermeld voor de bijzondere uitvoering van zijn opdrachten en voor zijn merkwaardige heldenmoed in zijn acties tegen de vijand op de IMJIN, nabij HANTANGAN KOREA tijdens de periode van 20 tot 26 april 1951. Het Belgisch Bataljon met de Luxemburgse afvaardiging, een van de kleinste eenheden van de UNO in Korea, heeft aan de vijand dertig maal grotere verliezen toegebracht dan de zijne dank zij zijn aanvallende en moedige acties tegen de communistische Chinezen.Toen de Chinese troepen erin geslaagd waren stellingen te bezetten die de verbinding met de geallieerde neveneenheden verzekerden, hebben de Belgen en de Luxemburgers verwoede tegenaanvallen met de bajonet ingezet. De vijand verrast door de verbetenheid van deze aanvallen trok in wanorde terug.
Het Belgisch-Luxemburgs bataljon gaf in deze gevechten zoveel blijk van moed, beslissing en korpsgeest in het vervullen van zijn opdrachten in moeilijke en zeer gewaagde omstandigheden, dat het boven elke andere eenheid die aan deze gevechten heeft deelgenomen moet geplaatst worden.
De buitengewone heldenmoed waarvan de manschappen van deze eenheid gedurende die periode hebben blijk gegeven, heeft hun land en henzelf met een buitengewone eer overladen.

 


van Generaal US VAN FLEETThumbnail
Henri I.HODES
Major general US Army
Chief of Staff
Op bevel van Generaal VAN FLEETLuitenant Kolonel VIVARIO
ontvangt, op 6 september 1951,
een ereteken

 

 

 

Koreaanse Vermelding

Presidential Unit Citation (Presidentiële eervolle onderscheiding)

Op 7 juni 1952, de Presidential Unit Citation werd aan het Vrijwilligerskorps voor Korea verleend met de volgende citatie :
(Vrije vertaling)

SYNGMAN RHEE
President Zuid-Korea

01 maart 1952
De President van Korea heeft het grote genoegen het Belgisch Bataljon en het Detachement Luxemburgse Vrijwilligers voor Korea van de strijdkrachten der Verenigde Naties in Korea om de buitengewoon flinke uitvoering van hun opdrachten en hun merkwaardige heldenmoed de "Presidential Unit Citation" te verlenen. Die eenheden worden vermeld voor hun merkwaardige heldenmoed in hun acties tegen de vijand aan de IMJIN, nabij HANTANGANG in Korea gedurende de periode van 20 tot 26 April 1951. Het Belgisch Bataljon en het Luxemburgs detachement hebben, door hun aanvallend en moedig optreden tegen de Chinese communisten, de vijand dertigmaal grotere verliezen toegebracht dan hun eigen verliezen waren. Tijdens dit tijdperk voerden aanzienlijke, door het vuur van mitrailleursnesten, mortieren en artillerie gesteunde vijandelijke strijdkrachten heftige en herhaalde aanvallen op de stellingen van het Belgisch bataljon en van het Luxemburgs detachement uit, doch deze sloegen dapper en aanhoudend die fanatieke aanvallen af en brachten de vijandelijke troepen aanzienlijke verliezen toe. Toen de Chinese communisten erin slaagden stellingen te bezetten, die de geallieerde communicatielijnen bedreigden, zetten de Belgen en de Luxemburgers onverschrokken met de bajonet tegenaanvallen in. Door de stoutmoedigheid van die aanvallen verrast, raakte de vijand ontredderd en vluchtte in wanorde. Op bevel van hogere overheid trokken de Belgen ten slotte terug, voerden hun gekwetsten af, werden herbevoorraad en vroegen dan opnieuw in linie te worden gebracht. Zodra zij weer in linie waren, werden naar het zuiden trekkende infanterie - en ruiterijbenden opgemerkt. Wanneer de vijand dicht genoeg genaderd was, richten de bevriende strijdkrachten tegen hen een verpletterende mortierspervuur, waarvan de uitwerking zo verwoestend was, dat de sector met doden bezaaid was. Daar de Chinese communisten een steeds toenemend aantal troepen lieten vooruitrukken, leverden de Belgen en de Luxemburgers onversaagd en met succes vertragende gevechten, die de neveneenheden toelieten met een minimum van verliezen aan manschappen en materieel stelselmatig terug te trekken.
Het Belgisch Bataljon en het Luxemburgs detachement betoonden zulk een dapperheid, vastberadenheid en korpsgeest bij het vervullen van hun opdrachten onder uiterst moeilijke omstandigheden, dat zij boven andere eenheden, die aan de actie deelnamen, dienen te worden gesteld.

De buitengewone heldenmoed, tijdens die periode door de leden van deze eenheden betoond, strekt hun land en henzelf tot grote eer. Deze vermelding geeft iedere strijder van het Belgisch Bataljon en het Luxemburgs Detachement, die tijdens de bovenvermelde tijdperken aan de gevechten in Korea deelnam, het recht om het lint der "PRESIDENTIAL UNIT CITATION te dragen.

De gevechten aan de Imjin van 20 tot 26 april 1951 Thumbnail
(Samengevat en aangepast uittreksel van het boek van Luitenant – Generaal A. CRAHAY) (1)

 

Thumbnail

Na verscheidene opdrachten (2) wordt het Belgische Bataljon (BUNC), ingedeeld bij de 29° Britse Brigade, ingezet op datum van 20 april 1951 om een bruggenhoofd te bezetten ten noorden van de Imjin en er de ULSTERS, een ander bataljon van de 29° Brigade te vervangen. De opdracht is netelig want het BUNC beschikt slechts over 600 manschappen en drie kleine fuseliercompagnies om een bataljon van 900 soldaten met vier fuseliercompagnies af te lossen.
De B en C Cies bezetten de voorste bergkammen naar voren toe. Bij gebrek aan effectieven kan de C Cie niet volledig de aflossing van de ULSTERS compagnie verzekeren, zodat een berguitloper niet wordt bezet, wat later ernstige ongemakken zal veroorzaken. Achteraan, op één km bezet de A Cie een tweede bergkam en dekt de CP (commando post) aan de rivieroever. Het BUNC bezet dus een ongeveer 1500 meter lange frontlijn. Aan de linker flank bezetten de NORTHUMBERLANDS de hoogten ten zuiden van de Imjin ; een leemte van 2 km verwijdert hen van het BUNC. Aan de rechter zijde bezet het 65° Portoricaanse Infanterie Regiment een bergkam ten zuiden van de Imjin ; de eerste effectieven bevinden zich op 1500 meter
.De tekens van vijandelijke activiteiten vermenigvuldigen zich op 22 april. Om 18 uur bestookt een patrouille van de A Cie de vijand op 2 km van onze stellingen.
Van de C Cie worden Eerste Sergeant LEIDING en enkele soldaten uitgestuurd naar een gevoelige plaats die als ideale toegang voor de vijand kan dienen. Deze voorpost voert de opdracht uit tot op het ogenblik dat deze door de vijand wordt ontdekt. De losmaking zal lukken. De hele nacht zullen de mannen rondzwerven en veelvuldige contacten met de vijand kennen. In de vroege ochtend zullen zij hun compagnie vervoegen.
Omstreeks 21 uur meldt de B Cie infiltratiepogingen. Rond 03 uur blazen de Chinezen de klaroen tegenover de stellingen van de B Cie. Een mortiersalvo maakt hieraan vlug een einde, maar vijandelijke infiltraties worden gemeld tussen de Cies, tegenover de CP. Omstreeks 04 uur wordt de reeds langs het oosten en het westen aangevallen C Cie nu ook vanuit het noorden bestookt, terwijl een frontale aanval op de stellingen van de B Cie strandt.Wat ons verontrust is de toestand van de bruggen. Wie heeft ze in handen ?
Onder het bevel van Commandant POSWICK wordt een patrouille, bestaande uit het peloton van Onderluitenant HOSDAIN van de A Cie en een MG sectie van de Cie Zware Wapens (ZW), uitgestuurd met de opdracht de bruggen te verkennen en eventueel te ontzetten. Daar de patrouille zonder problemen tot op 200 meter van de westelijke brug nadert, wordt het peloton HOSDAIN naar de andere zijde van de brug gestuurd. Eén van de secties vordert met een verkenningsopdracht naar de oostelijke brug maar valt in een hinderlaag. ; zes soldaten worden door de Chinezen gevangen genomen terwijl de rest van het peloton, onder vuur, de brug opnieuw over steekt en twee gekwetsten terug brengt. (In mei 1951 zullen de lijken van onze door de Chinezen gefusilleerde manschappen worden teruggevonden op de Chinese stellingen).
Op hetzelfde ogenblik verdubbelt de vijandelijke aanval op de stelling van de C Cie in hevigheid. De pas uit het hospitaal ontslagen Luitenant VERHAEGEN, wordt zwaar gekwetst. Aalmoezenier VANDER GOTEN en Onderluitenant - Geneesheer DEROM vinden en brengen hem terug achter onze linies. Voor deze heldendaad worden beiden eervol vermeld in de dagorders van het Bataljon.
De vijand neemt eveneens de vallei achter de C Cie onder vuur, maar zij houdt ondanks alles stand met de hulp van een patrouille vrijwilligers van de A Cie die kon aansluiten (Sergeant FRANCK – Korporaal MORRES - Soldaat WENNMACHER – Soldaat MORGIEL, allen afkomstig uit het Luxemburgse peloton).
Majoor MOREAU de MELEN, die de verbindingen bij het Hoofdkwartier van de Brigade verzekert, dringt stevig aan op versterking. Uiteindelijk snelt een peloton met 4 tanks van het 7° US Regiment ter hulp. Ondertussen verdedigt de C Cie zich heldhaftig: Luitenant JANSSENS leidt een tegenaanval en samen met 1° Sergeant – Majoor LOCHS en enkele manschappen, slaagt hij erin, met de bajonet op, de Chinezen van de kam te verdrijven. De situatie van de C Cie is kritisch.
Naar de middag toe verneem ik dat de bevelvoering de intentie heeft om ons terug te trekken.Maar onze terugtrekking zorgt voor een uiterst ernstig probleem. De Imjin achter ons is doorwaadbaar op bepaalde plaatsen maar de linker oever wordt gevormd door een vijftiental meter hoge rotswand en is dus ontoegankelijk voor voertuigen. De brug gebruiken is de enige manier om onze voertuigen te ontruimen. Maar het risico is groot, want een geblokkeerd voertuig op de slechte plaats kan de hele colonne vast zetten.
Majoor VIVARIO zal het bevel voeren over de colonne die de westelijke brug zal overmeesteren onder de vuurbescherming van twee tankpelotons en alle beschikbare, op de voertuigen geplaatste MG’s.Tijdens deze operatie ontruimen de Cies methodisch hun stellingen.
De colonne te voet steekt de Imjin over op een doorwaadbare plaats links van de CP (zie foto) en beklimt de steile oever via een smal pad. Opgelucht verneem ik dat onze voertuigen hun moeilijke opdracht tot een goed einde hebben gebracht. De avond valt en de vrachtwagens van onze achterste linie komen onze infanteristen, volledig uitgeput na een gevecht van 24 uur, oppikken.
ThumbnailThumbnail

 

 

 

 

 

Maar de veldslag is nog niet afgelopen !!!
Op 24 april word ik ontboden op het Hoofdkwartier van de Brigade; na de felicitaties wordt er mij gevraagd wanneer het Bataljon opnieuw naar de vuurlinie kan. Het gevaar komt van het massief van KAMAK – SAN. Van daaruit kunnen de Chinezen op elk ogenblik de oostelijke weg, enige terugweg voor de ULSTER en NOTHUMBERLAND Bataljons, bedreigen. Aan het noordelijke uiteinde van deze weg leverden de GLOSTERS een wanhopig gevecht.
Omstreeks 16 uur bezet het Belgische Bataljon de nieuwe stelling. De A en B Cies bezetten de rotstoppen terwijl de C Cie de westelijke uitloper verdedigt. De Cie ZW sluit de perimeter in zuidoostelijke richting. De situatie wordt onhoudbaar. Het algemene bevel tot terugtrekking wordt gegeven. Men zal een laatste poging wagen om de GLOSTERS te ontzetten met een Amerikaanse tank compagnie maar ze mislukt.
Tijdens de terugtrekking bemerkt Luitenant WOLFS dat men een bazooka heeft achtergelaten op de stelling. Hij is bewust van het gevaar dat een dergelijk wapen betekent voor de tanks. Vergezeld door een soldaat gaat hij onder een kogelhagel dit wapen zoeken en terug brengen. Tijdens deze roemrijke daad wordt hij driemaal gekwetst.
Luitenant – Kolonel CRAHAY wordt gekwetst door een fosfor projectiel. Majoor VIVARIO neemt stelling met een Bren Gun op een andere tank en beschiet de Chinezen op 100 meter. Door dit vertragend gevecht kan de Brigade zich terug trekken met uitzondering van de GLOSTERS die praktisch volledig zullen worden vernietigd. De ULSTERS en NOTHUMBERLANDS worden naar de achterste linie gebracht met zware verliezen.


Enkele gegevens over de vijand


Tijdens deze gevechten werd de 29steBritse Brigade met ook de Belgen daarbij aangevallen door het 63ste Chinese leger dat bestond uit 3 DIVISIES van elk 8000 man sterk ,dus totaal 24000 soldaten
De brigade ongeveer 4000 man sterk stond dus tegenover een vijand die 6 maal in aantal sterker was. De UNO troepen hielden de Chinese aanval tegen, plaatsten tegenaanvallen en sloegen de vijand terug tot op zijn oorspronkelijke posities, ten Noorden van de IMJIN.
(1) Boek "De Belgen in Korea" (Zie bronnen).
(2) Het is gedurende deze operaties dat de reserve luitenant P.BEAUPREZ gedood wordt door de explosie van een landmijn. Hij wordt de eerste militair van het BUNC die sneuvelt in het gevecht. Enkele dagen later, de 24ste maart, sneuvelt ook de soldaat F.ROTTIERS.

In dit oorlogsverhaal staat de mens en niet de machine , de gewone soldaat en niet de hoger legerleiding centraal. ThumbnailWars van enig heroïsme, sober, maar beklijvend en direct vertellen de echte acteurs op het strijdtoneel over hun ervaringen en gevoelens. Wat bijblijft - na 50 jaar oorlog - is niet het gevoel van vijandschap of wraak jegens Noord-Korea maar de herinneringen aan de VRIENDSCHAP.
Het is een verhaal van een peloton uit de C compagnie
Auteurs :
Petra Gunst is historicus (universiteit Gent)
Onderluitenant Benoît Verhaegen was pelotons commandant in Korea, 1ste Sergeant Armand Filips was zijn adjunct.
Verkrijgbaar Boekhandel De Krijger Dorpstraat 144- B 9420 Erpe

 

 

Gesneuveld op het veld van eer tijdens de gevechten aan de IMJIN

 

CABUY F.

Sdt

23/04/51

IMJIN (IDONG-NI)  

CLAES A.

Sgt

23/04/51

 IMJIN (IDONG-NI)

CLAEYS P.

Sdt

23/04/51

IMJIN ( MAP-ORI)

CORNETTE R.

Sdt

23/04/51

IMJIN ( MAP-ORI)

DEGAND A.

Sdt

23/04/51

 IMJIN ( MAP-ORI)

DEGROOTE L.

Sdt

23/04/51

 IMJIN ( IDONG-NI)

DUMONT L.   Sdt   23/04/51 IMJIN (MAP-ORI)  
HENROT L.   Sdt   23/04/51 IMJIN (MAP-ORI)  
LEMOUCHE G   1Sgt   23/04/51 IMJIN (MAP-ORI)  
MASSET A   Sdt   23/04/51 IMJIN (MAP-ORI)  
PIETERS  M   Sdt   23/04/51 IMJIN (MAP-ORI)  
VAN DE PUTTE R   Sdt   23/04/51 IMJIN (MAP-ORI)  

Zij werden, ten postume titel, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm onder de volgende vermelding:"Is eervol gesneuveld ten dienste van de Verenigde Naties".

Eervolle vermelding op de dagorder van het bataljon


1Sgt Leiding :


Als chef van een voorwaartse uitkijkpost, 1500 meter voor onze lijnen werd hij omsingeld door de vijand tijdens de nacht van de 23ste april ten Noorden van de Imjin. Ondanks hevig vijandelijk artillerie vuur bleef hij de bewegingen van de vijand door sturen. Toen zijn verbinding werd verbroken bleef hij op post en weerde hij samen met zijn kameraden 5 aanvallen van de vijand af. ‘s Morgens vervoegde hij het bataljon en melde zich terug aan bij zijn reeds sterk op de proef gestelde compagnie. Gedurende zijn hoogst succesvolle missie, toonde hij grote kalmte en leiderskwaliteiten.
Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm en met de Silver Star Award (US)

Aalmoezenier VANDER GOTEN


Op 23 april 1951, heeft een geneesheer van het bataljon vergezeld om, onder vijandelijk vuur,een gewonde officier gaan afhalen op de stellingen die het bataljon had moeten verlaten en heeft hem in onze lijnen terug gebracht.
Ten gevolge van deze vermelding , werd toegelaten een palm aan te brengen op het Oorlogskruis waarvan hij reeds titularis was

D Onderluitenant Geneesheer DEROM


Op 23 April 1951, is op eigen initiatief, onder vijandelijk vuur, een gewonde officier gaan afhalen op de stelling die het bataljon had moeten verlaten en heeft hem in onze lijnen terug gebracht.
Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm

 

Sergeant FRANCK, Korporaal MORRES, Soldaat WENNMACHER en Soldaat MORGIEL, allen van het Luxemburgse peloton


Ter versterking van de erg verdunde C compagnie, hebben deelgenomen aan twee tegenaanvallen waarbij het tot lijf-aan-lijfgevecht kwam. Zij hebben de meest vooruit geschoven posities bezet en verdedigd tot het terugtrekken van de C compagnie succesvol beëindig was.

L Onderluitenant Hosdain:


eid Leidde de moeilijke patrouille ten zuiden van de Imjin rivier met veel overtuigingsgeest en kalmte onder vijandelijk vuur en dicht bij de vijand. Hij behield zijn positie om de terugtrekking van zijn manschappen te dekken . Samen met twee gewonde sectieoverste kon hij terug de bevriende lijnen bereiken.
Ten gevolge van deze vermelding, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm en met de Bronzen Star met V (US)

1ste Sergeant Gilbert


Als sectieoverste, heeft tussen 0600 u en 1800 u een ononderbroken reeks opdrachten uitgevoerd, vooreerst gedurende de patrouille van zijn peloton, daarna tijdens de operaties om de C compagnie vrij te maken en haar terugtrekking te dekken. Voortdurend onder vijandelijk vuur vertoonde hij een constante kalmte en een onwrikbare moed en bracht aan de vijand zware verliezen toe.
Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met bronzen Leeuw

Sdt Pallemans


Tijdens de terugtrekking van het Bataljon over de Imjin rivier, onder hevig vijandelijk vuur, redde hij een kameraad die op het punt stond om te verdrinken . Hij bracht hem terug naar de bevriende lijnen terwijl de oever onder hevig vijandelijk vuur lag.
Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met bronzen Leeuw en met de US Bronze Star met de letter V.

 

Soldaat Degand

Chef van een Bren groep verschoot al zijn munitie tijdens de terugtrekking tot het laatste moment toen de vijand dichterbij kwam . Werd vermist nadat al zijn manschappen zich veilig hadden terug getrokken. Zijn lichaam werd later gevonden tijdens het tegenoffensief in Mei. Hij was terecht gesteld door de vijand !
Hij werd, ten postume titel benoemd tot Ridder in de Orde in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm onder volgende vermelding :"Is eervol gesneuveld ten dienste van de Verenigde Naties"

 

Luitenant P.J Janssens


Leidde zijn compagnie met kalmte en overleg. Samen met 4 man van zijn compagnie voerden zij een tegenaanval uit met bajonet op het geweer ten einde een vijandelijke mitrailleurspost te heroveren. Na de dood van Luitenant Beauprez nam hij het bevel over van de C compagnie en had deze onmiddellijk stevig onder handen: heeft onder alle omstandigheden blijk gegeven van de grootste kalmte, moed en krachtdadigheid, in het bijzonder tijdens de vijandelijke nachtaanval van 22/23 maart tegen de stelling 191. Heeft tijdens de actie van 22/23 april meer dan zeven verschillende aanvallen tegen zijn stelling afgeslagen en toen de vijand deze was binnengedrongen, voerde hij aan het hoofd van enkele manschappen een tegenaanval uit met de bajonet op; werd tijdens deze actie gekwetst maar bleef verder het bevel voeren over zijn compagnie tot aan zijn evacuatie.
Ten gevolge van deze vermelding, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met palm en gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm en met de Silver Star Award (US)

Luitenant Graaf de Brouchoven de Bergeyck

Tweede in bevel van de C compagnie. Toen op 25 april te Hansan-Sang-Ni, de C compagnie de terugtrekking van het Bataljon moest dekken, is hij als laatste man met de grootste koelbloedigheid in stelling gebleven en heeft hij de vijand onder vuur gehouden wat het los rukken van zijn eenheid heeft mogelijk gemaakt
Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met bronzen Leeuw

 

Onderluitenant Wolfs ( Siver Star US)


Op 23 april ten noorden van de Imjin, uitgestuurd ter versterking van de C compagnie, heeft deelgenomen aan een tegenaanval met de bajonet op, uitgevoerd door de commandant en enkele manschappen van deze compagnie.
Op 25 april te Hansan-Sang-Ni, terwijl zijn compagnie de aftocht van het Bataljon dekte, heeft zich op eigen initiatief op het meest bloot gestelde punt geplaatst. Tweemaal gekwetst terwijl hij een Bren gun bediende, heeft hij zich enkel teruggetrokken nadat hem hiertoe formeel en herhaaldelijk bevel was gegeven, daar de vijand al zijn stelling overrompelde. Tijdens de terugtocht zal hij een derde maal gekwetst worden. Deze officier heeft gedurende die dagen blijk gegeven van een uitzonderlijke dapperheid en bedrijvigheid.
Ten gevolge van deze vermelding, werd gedecoreerd met het Oorlogskruis 1940 met palm

Eerste Sergeant FRANCKX

Als laatste gebleven in nauw contact met de vijand, heeft de terugtrekking van zijn compagnie (B) gedekt met een hevig 2’’ mortiervuur dat de vijand tegenhield. Gedurende de gevechten van 22 tot 25 april, heeft dankzij zijn bedrijvigheid en zijn ondernemingsgeest onophoudelijk de grootste diensten bewezen.
Ten gevolge van deze vermelding, werd gemachtigd een bijkomende vergulde Leeuw te hechten op het lint van het oorlogskruis 1940 dat hem reeds werd toegekend

 

Individuele onderscheidingen ( niet volledig ) click hier

De website van de britse - smallwars over de slag van de Imjin
The battle of the Imjin River ( zie britains-smallwars)

De 29ste brigade bestond uit het 1ste bataljon van de Royal Northumberland Fusiliers,

het Gloucestershire Regiment en de Royal Ulsters Rifles, plus een klein

Belgisch bataljon....

(click op de tekening)