Thumbnail
NL / FR / EN

 

         Memorial day: 8 oktober 2015

 

Jaarlijkse ontmoetingen
* Elk jaar wordt door het 3 Bn Para een "MEMORIAL DAG" georganiseerd waarbij de oud-gedienden een militaire plechtigheid wordt aangeboden. Een dodenhulde houdt de gedachten van zij die sneuvelden op het veld van eer.
Thumbnail

 

Foto's Memorial Day 9 oktober 2014 in het 3de Bataljon Parachutisten


Het was een prachtige memorial Day in Tielen. De Korpscommandant schetste het Korea Bataljon als een elite eenheid met grote verdienste ,moed en militaire volwassenheid gepaard met,   beroepsernst en kunde.

Thumbnail

Zijne Excellentie de H Kim Chang – Beom , ambassadeur van Zuid Korea benadrukte met overtuiging de grote eerbied en dankbaarheid die hij en het Koreaanse volk hebben voor de onbaatzuchtige en vrijwillige inzet van het Korea Bataljon. Zij zullen ons nooit vergeten en eeuwig dankbaar blijven.

Thumbnail

Gezellig samenzijn na de plechtigheid

Thumbnail

Flor Vermeulen nu zelf eens gefotografeerd

Thumbnail

 

 

 

Foto's Memorial day: 9 oktober 2014

 

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

 

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

 

Thumbnail

 

 

 

 

 

   

 

Thumbnail
Hier volgt het programma en de richtlijnen van “Memory Day” 2013 op 19 sep­tember 2013 te Antwerpen zoals wij die mochten ontvangen van het organisatie-comité van het 3de Para:
08u30 Opening parking op de plaats van ontvangst en lunch d'Herbouvillekaai). Dit is het rendez-vous punt voor alle gasten behalve de VIP
09u00 Start shuttles tussen de locaties om de gasten naar de plaats van de ceremonie te brengen.
10u00 Receptie VIP’s op het stadhuis
10u45 Genodigden nemen plaats op de tribune
10u50 RSM gebiedt de troepen om hun plaats
11u00-12u00 Ceremonie
12u00-12u30 Vertrek met shuttles naar de plaats van receptie en lunch D’herbouvillekaai) en (Jordaenkaai)voor Korea oud-strijders vanuit het centaal station
12u30-14u00 Receptie
14u00-17u00 Lunch
14u15-16u00 Bezoek aan de Koreaanse oorlogsbodems VOOR HET PUBLIEK dat niet deelneemt aan de maaltijd.
16u00-17u00 Bezoek aan de Koreaanse oorlogsbodems ALLEEN KOREA OUD-STRIJDERS en hun familie.
17u00-18u00 Demonstraties van Taekwodo door ROK Navy op de markt. (Zitplaatsen voorzien voor het publiek)
Na de receptie en maaltijd zal een shuttle naar het station Berchem voorzien wor­den voor de Korea oud-strijders.
Deelname in de kosten voor de receptie en de maaltijd bedraagt € 25.00 per per­soon te storten aan de penningmeester van uw afdeling op het nummer.
Bedrag te vereffenen ten laatste WOENSDAG 11 SEPTEMBER. Na deze datum kan niet meer ingeschreven worden wegens organisatorische redenen.
De lijst van de deelnemers en het overeenkomend bedrag worden over gemaakt aan de Nationale penningmeester.
Zo zult U tijdig de inkomkaarten voor Uw deelnemers ontvangen.

 

Herinneringen


Thumbnail

Thumbnail

 

 

 

 

 

Thumbnail Thumbnail

 

 

 

 

 

 

Thumbnail

 

 

 

 

 

FILATELIE EN DE ‘MEMORIAL DAY’ 3 BATALJON PARA – HULDE AAN DE BELGISCHE KOREAVRIJWILLIGERS

Het 3e Bataljon Parachutisten  ontstond uit het 3e Bataljon Para-Commando opgericht in Kongo in 1955.  Deze oprichting was het gevolg van het ontbinden van het Belgisch Vrijwilligerskorps voor Korea in 1955. Het 3e Bataljon Para zal het vaandel en de kentekens van het Koreabataljon overnemen en zelfs een tijdje de “bruine muts” dragen.  In 1959 ontving het bataljon de wijnrode muts maar behield de kentekens van het Koreabataljon.
Het vaandel draagt de vermeldingen: IMJIN – HAKTANG-NI - CHATKOL – VELDTOCHT VAN KOREA 1951-1953.

  
Het  bezoek van 2 Koreaanse oorlogsschepen aan Antwerpen op 19 september 2013  is de aanleiding tot het uitgeven van een speciale postzegel (MyStamp) en een bijhorend filatelistisch herinneringsblad.

Het 3e Bataljon Parachutisten met garnizoen in Tielen (Kasterlee) organiseert jaarlijks een ‘MEMORIAL DAY’. Deze militaire plechtigheid is enkel ter herdenking van de inzet Korea en, sedert de laatste 5 jaar, eveneens voor de inzet in Congo. Dit jaar echter uitzonderlijk alleen in het kader van het 60-jarig einde der vijandelijkheden in Korea.  De overlevenden worden elk jaar uitgenodigd op deze plechtigheid.
Deze militaire wapenschouwing zal dit jaar doorgaan in Antwerpen op 19 september 2013 op de plaats (Jordaenskaai – Noorderterras) waar op 18 december 1950 het eerste contingent Koreavrijwilligers inscheepte op het troepentransportschip Kamina met bestemming Pusan in Korea.
Op het blad ziet u een typisch Koreaans landschap, de twee plaketten die afgebeeld staan op de monumenten aan de Jordaenskaai, de Koreaanse vlag, het wapenschild van het Koreabataljon nu 3 Bn Para, de wapenschilden van de 29  British Brigade, de 1 US Cavalry Division en de 3 US Infantry Division,  waaronder het Belgisch Vrijwilligersbataljon diende en tenslotte het mouwkenteken van het Belgisch Vrijwilligerskorps voor Korea.  De speciale postzegel (MyStamp zie onderaan) vervolledigt het blad.
Indien alles meezit zal het blad afgestempeld worden te Antwerpen (Postkantoor Groenplaats) met datumstempel 19 september 2013.
  
De opbrengst van de verkoop gaat zoals steeds naar de v.z.w. Luitenant-generaal ROMAN.
 

Toespraak voorzitter KVVKK de heer Behr ter gelegenheid van Veteranendag op 7 april 2013

Na de ceremonie aan het Graf van de Onbekende Soldaat volgt er een Academische zitting in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis ter herdenking van de 60ste verjaardag van de wapenstilstand van de Koreaanse Oorlog. In het bijzijn van onder meer talrijke Korea-Veteranen start de zitting met de speeches van de heer Hanson, algemeen-directeur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Luitenant-generaal Marc Compernol als vertegenwoordiger van Defensie, en Z.Exc. Kim Chang-Beom, Ambassadeur van de Republiek van Korea. Vervolgens wordt de documentaire ‘De Koreaanse Oorlog’ in première vertoond. De heer Raymond Behr, Nationaal voorzitter van de Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerkorps voor Korea (KVVKK – FRCVC) sluit de zitting af met enkele nabeschouwingen. Als Korea-Veteraan heeft hij dit conflict van heel nabij meegemaakt.
Zo blijft de Koreaanse Oorlog in de Herinnering.
Excellenties,

 

Geachte genodigden, Veteranen,


Oud Korea strijdersverdedigers van de vrije wereld. Ondanks dat mijn hart vervuld is met de grootste weemoed koester ik een diep respect voor hen die hun jong leven gaven voor de vrijheid om van deze wereld een betere plaats te maken om in te leven. Het is dan ook voor mij een bijzondere eer en een groot genoegen op deze herdenkingsplechtigheid het woord tot U te mogen richten. De oud Korea strijders willen U allen hun welgemeende dank uiten voor de eer en de erkenning die hen vandaag te beurt valt. Vandaag 7 april is het de dag waarop we jaarlijks onze geest heropfrissen en onze persoonlijke betrokkenheid bevestigen aan de idealen gebaseerd op een vrije wereld en een mensheid zonder haat. De Griekse veldheer en strateeg Pericles zei: :”Het geheim van het geluk is de vrijheid en het geheim van de vrijheid is de moed om deze te verdedigen”. Helaas het vermogen om te vergeten is bij ons mensen buitengewoon groot. Nauwelijks enkele jaren na de Korea oorlog sprak men reeds van “de vergeten oorlog”. Velen stelden zich dan ook bewust de vraag: “Zijn zij die wij heden gedenken dan vergeefs gesneuveld?”
Ik citeer in dat verband graag President Abraham Lincoln tijdens de openingceremonie van de militaire begraafplaats te Gettysburg : “De blijvende herinnering aan de helden die hier hun laatste rustplaats vonden is zowel lot als plicht. In één ademtocht voegde hij er aan toe: “Een natie die zijn doden niet eert die hun leven gaven voor de vrijheid is niet waardig zich een natie te noemen”. Einde citaat. De schaduwen leven nog steeds in het heden en zullen deel zijn van de toekomst. Laten wij ons daarvoor blijvend gedenken en inzetten. Het is onze taak niet te vergeten dat zo velen toen in de bloei van hun leven het hoogste offer hebben moeten brengen want zij gaven hun leven voor recht en vrijheid. Daardoor worden wij gewapend om onze democratische samenleving te blijven verbeteren en verdedigen. Vriendschapvrijheid en vrede zijn te belangrijk om er lichtvaardig mee om te springen. Daarom zijn er herdenkingen de onze en ook die van andere oud-strijders en veteranen om de jongere generaties het offer van zo velen te leren kennen hen de diepere essentie van gedenken en herdenken in te prenten hen de grondige betekenis mee te geven opdat zij opgewassen zouden zijn tegen de opkomende en steeds sterker wordende rechts-extremistische tendensen. Indien dit sensibiliseren niet zou gebeuren zouden we alle hoop moeten opgeven. We zouden afglijden naar dictatoriale toestanden zoals op verschillende plaatsen in onze huidige wereld. We krijgen dit dagelijks ruimschoots voorgeschoteld via de media. Vandaag meer dan ooit moet iedereen klaar staan om de vrede veilig te helpen stellen om het even waar op deze wereld. We beleven een tijd van uiterst belangrijke evoluties de gebeurtenissen waarin onze troepen binnen het NAVO-verband verwikkeld zijn hebben ons een duidelijke wenk gegeven dat wij ons klassiek denkpatroon moeten wijzigen. Stilaan spelen andere naties mee en worden zij ook hoofdrolspelers in de rangorde op deze aarde. Als wij de mening toegedaan zijn dat een vrije burger zijn in een land een verworven recht is zouden we wel eens kunnen vaststellen dat wij een utopie hebben nagestreefd. Laten wij de Amerikaanse uitdrukking steeds indachtig wezen: ”Freedom is not Free”. Er bestaat geen eeuwige waarborg op de vrije meningsuiting en op de universele rechten van de mens. Daarom, daarom moeten wij bijzonder waakzaam blijven, paraat zijn om eventueel offers te brengen als wij later deze vrijheden aan onze kinderen en kleinkinderen willen overdragen. Laat ons dan ook heden gedenken dat zij die “hun leven” lieten hetzij zoals destijds in Korea of elders, of zoals vandaag waar onze militairen hun leven veil hebben bij de vele vredesopdrachten op diverse plaatsen op de wereld dit doen met hetzelfde doel en dezelfde inzet zoals wij destijds in Korea!.


Ik dank u allen voor uw aandacht.
Nationaal leger museum Brussel 07 april 2013.
Raymond BEHR
Nationaal voorzitter
KVVKK - FRCVC